Przejdź do treści
Szkolenia i konsultacje z Microsoft 365 » Organizacje pozarządowe » Czy deklaracja podatkowa (np. CIT-8, PIT-11, PIT-4R i inne) może być wysłana przez pełnomocnika?

Czy deklaracja podatkowa (np. CIT-8, PIT-11, PIT-4R i inne) może być wysłana przez pełnomocnika?

Do wysłania deklaracji podatkowej składanej w imieniu osoby prawnej konieczny jest kwalifikowany podpis elektroniczny. Związane jest to z tym, że takie deklaracje można wysłać tylko elektronicznie.

Czy deklaracja podatkowa może być podpisana i złożona elektronicznie przez pełnomocnika?

Tak, może.

Art. 80a. § 1. Jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

Może to być bardzo dobra wiadomość dla podatników, którzy nie mają wyrobionego kwalifikowanego podpisu elektronicznego. A tylko tak można podpisać deklaracje podatkowe fundacji, stowarzyszenia czy innych osób prawnych.

Kto może być pełnomocnikiem?

Pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Najczęściej będzie to pracownik biura księgowego, ale nie jest to jedyna możliwość. Może to być dowolna osoba, która ma wyrobiony kwalifikowany podpis elektroniczny.

Jak ustanowić pełnomocnika do wysłania deklaracji elektronicznie?

Ustanowienie pełnomocnika odbywa się poprzez przekazanie do urzędu skarbowego formularza UPL-1. Pełnomocnictwo może być ustanowione na jakiś czas lub bezterminowo.

Formularz może być podpisany ręcznie i dostarczony do urzędu papierowo (osobiście lub pocztą). Może też być wysłany za pośrednictwem platformy ePUAP.

Jak wysłać formularz UPL-1 przez ePUAP?

Formularz UPL-1 można wysłać przez ePUAP. Wykorzystywany do jest tego celu formularz Ustanowienie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1).

Jak odwołać lub zmienić pełnomocnika?

Procedura jest taka sama, jak przy powoływaniu. Różni się tylko wzorem formularza. Do zmian stosowany jest formularz OPL-1.

Kto odpowiada za dane zawarte na formularzu wysyłanym przez pełnomocnika?

Tak ustanowione upoważnienie dotyczy samej wysyłki. Nie dotyczy jego przygotowania ani poprawienia.

Odpowiedzialność za ew. błędy w danych obciążają podatnika, nie pełnomocnika. Pełnomocnik nie ponosi z tytułu tych błędów żadnej odpowiedzialności.

Podpowiedzią jest sam wygląd deklaracji CIT-8. Są tam (w wersji 26) dwa pola do podania danych osób reprezentujących podatnika. W polu 265 podajemy imię i nazwisko „osoby odpowiedzialnej za obliczenie podatku”, a w polu 266 jest miejsce na podpis osoby „uprawnionej do reprezentowania podatnika”.

Więcej informacji o formularzu CIT-8 znajdziesz w serwisie https://www.biznes.gov.pl/.