Przejdź do treści
Szkolenia i konsultacje z Microsoft 365 » Rachunkowość i finanse » Co to jest faktura elektroniczna?

Co to jest faktura elektroniczna?

Faktura elektroniczna to faktura wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym.

Art. 2. ustawy o VAT
Objaśnienie pojęć
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
31) fakturze – rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie;
32) fakturze elektronicznej – rozumie się przez to fakturę w formie elektronicznej wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym;

Czy faktura elektroniczna musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Wystawca faktury musi zapewnić autentyczność jej pochodzenia, integralność i czytelność.

Art. 106m.
1. Podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.
4. Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług.
5. Poza wykorzystaniem kontroli biznesowych, określonych w ust. 4, autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury elektronicznej są zachowane, w szczególności, w przypadku wykorzystania:
1) kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub
2) elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa dotycząca tej wymiany przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej danych.

Jak widać podpisanie faktury kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest tylko jednym ze sposobów zapewnienia jej autentyczności.